Trong cả 2 trường hợp rút tiền (Bitcoin và VNĐ), người giao dịch phải trả phí.